TÀI LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH MẠNG LƯỚI CÔNG NGHỆ CAO

Xin trân trọng thông báo về tài liệu thường niên năm 2023.

Báo giá: Xem tại đây

Báo giá: Xem tại đây

Báo giá: Xem tại đây

TÀI LIỆU NHÂN VIÊN

Raw Spreads

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Xem thêm

No Dealing Desk

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Xem thêm

State of the Art

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Xem thêm

CHÍNH SÁCH VỀ TÀI LIỆU

Về Công Việc

Tài liệu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ của công ty được quy định riêng.

Về Bảo Mật

Các tài liệu quan trọng cần phải được BLĐ Và Giám Đốc phê duyệt trước khi sử dụng ngoài nội bộ.

Về Người Sử Dụng

Mọi tài liệu đưa vào áp dụng trong công ty đều phải được Giám đốc công ty phê duyệt, Trưởng các bộ phận không được tự đặt ra các quy định hoặc tự ý áp dụng các tài liệu bên ngoài.

QUY ĐỊNH

1: Phát sinh tài liệu mới:

 • Người yêu cầu gửi giấy đề nghị tới Trưởng bộ phận xem xét.
 • Nếu không đồng ý thì Trưởng bộ phận thông báo lại cho người yêu cầu biết. Nếu người đề nghị không thoả mãn thì có thể gởi đề nghị cho Trưởng phòng HC để xem xét giải quyết.
 • Nếu đồng ý thì Trưởng bộ phận chỉ định người biên soạn và hướng dẫn người biên soạn soạn thảo tài liệu và ghi ý kiến của mình trong giấy đề nghị và Trưởng bộ phận chuyển giấy đề nghị cho người soạn thảo.

2: Biên soạn tài liệu:

 • Người soạn thảo tiến hành soạn thảo tài liệu, đánh máy, ghi lần ban hành, ký vào ô người biên soạn (xem hướng dẫn số hiệu tài liệu trong Hướng dẫn biên soạn tài liệu);
 • Ngày ban hành là ngày tài liệu bắt đầu có giá trị hiệu lực.
 • Người soạn thảo chuyển tài liệu soạn thảo tới các Bộ phận chuyên môn liên quan, người yêu cầu có ý kiến (việc xin ý kiến về tài liệu là không bắt buộc). Sau đó người soạn thảo tổng hợp các ý kiến để tiếp tục soạn thảo;
 • Trình Trưởng bộ phận xem xét (có kèm theo ý kiến của cá nhân, Bộ phận chuyên môn theo mục trên đây – nếu có). Đối với các nội dung mà người biên soạn, Bộ phận chuyên môn liên quan, Người kiểm soát tài liệu có ý kiến khác nhau thì trình các ý kiến đó cho Giám đốc công ty để Giám đốc có quyết định cuối cùng.
 • Sau đó Trưởng bộ phận chuyển tài liệu cùng các hồ sơ liên quan cho Phòng HC xem xét sự phù hợp về hình thức và sự phù hợp về hệ thống. Nếu Phòng HC có ý kiến thì chuyển lại cho Trưởng bộ phận để chỉnh sửa. Nếu Phòng HC không có ý kiến gì thêm thì phòng HC sẽ trình tài liệu, hồ sơ đính kèm cho Giám đốc Công ty phê duyệt.

3: Phân phối tài liệu:

 • Tài liệu sau khi phê duyệt chính thức, Phòng HC tiến hành lập danh sách phân phối, chuyển Giám đốc Công ty phê duyệt theo biểu mẫu
 • Phòng HC cho photo nhiều bản thích hợp, đóng dấu ” Kiểm soát ” theo Qui định về đóng dấu tài liệu (Hướng dẫn công việc biên soạn tài liệu), phân phối đến người nhận tài liệu theo bản phân phối tài liệu đã được Giám đốc Công ty phê duyệt.
 • Phòng HC cập nhật tài liệu vào danh sách tài liệu. Danh mục này phải có sẵn để mọi nhân viên truy cập khi muốn xác nhận tài liệu nhằm tránh sử dụng tài liệu lỗi thời.
 • Tất cả các bộ phận nhận được tài liệu phải lập danh mục tài liệu theo mã số để kiểm soát việc sử dụng tài liệu trong bộ phận mình.
 • Người nhận tài liệu phải kiểm tra để đảm bảo đã nhận đúng tài liệu, phổ biến tài liệu đến tất cả nhân viên có liên quan và lưu tài liệu sao cho dễ dàng nhận biết, dễ dàng lấy ra tra khảo khi cần thiết.
 • Phòng HC lưu trữ tài liệu gốc theo từng tài liệu, bản tài liệu gốc này không đóng dấu “Kiểm soát ” để có thể photo và phân phối khi cần thiết.

5: Thay đổi tài liệu hiện hành:

 • Người yêu cầu gửi phiếu đề xuất thay đổi tài liệu tới Trưởng bộ phận
 • Nếu không đồng ý thì Trưởng bộ phận thông báo lại cho người yêu cầu; Nếu người đề nghị không thoả mãn thì có thể gởi đề nghị cho Trưởng phòng HC để xem xét giải quyết.
 • Nếu đồng ý thì chỉ định Người biên soạn và hướng dẫn Người biên soạn thay đổi tài liệu và ghi ý kiến của mình trong phiếu đề xuất thay đổi tài liệu và Trưởng bộ phận chuyển phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu cho Người biên soạn.
 • Người biên soạn tiến hành soạn thảo phần thay đổi tài liệu và thực hiện theo các bước trong phần 4.2 cho đến khi được Giám đốc công ty phê duyệt tài liệu.
 • Khi thay đổi tài liệu, Phòng HC tiến hành: hiệu chỉnh lần ban hành tăng lên một đơn vị và hiệu chỉnh ngày ban hành cho phù hợp. Ghi chú những thay đổi tài liệu trong phần trang theo dõi sửa đổi tài liệu.
 • Khi thay đổi tài liệu Phòng HC sẽ đề xuất thay đổi cả tài liệu hay chỉ thay đổi những trang tài liệu bị thay đổi nhằm thuận lợi cho việc phân phối tài liệu.
 • Phòng HC photo đủ bản sao bảng theo dõi thay đổi tài liệu và các trang tài liệu đã thay đổi đóng dấu ” Kiểm soát “, tiến hành phân phối tương tự trong phần 4.2.
 • Người giữ tài liệu phải trả lại những tài liệu “lỗi thời” cho Phòng HC để hủy, nếu không hủy mà cần thiết phải lưu lại thì tài liệu lỗi thời đó phải được đóng dấu “hết hiệu lực ” theo Hướng dẫn biên soạn tài liệu .
 • Phòng HC phải lưu lại một bản gốc tài liệu lỗi thời được đóng dấu ” Hết hiệu lực ” và cập nhật lại vào danh mục tài liệu.

5: Tài liệu bên ngoài:

 • Người yêu cầu muốn sử dụng tài liệu bên ngoài, trước khi đưa vào sử dụng trong hệ thống tài liệu của Công ty, phải gửi TLBN kèm theo phiếu đề xuất áp dụng TLBN tới Trưởng bộ phận xem xét và Giám đốc Công ty phê duyệt.
 • Sau khi TLBN được phê duyệt, Người yêu cầu sẽ ghi mã số tham khảo của tài liệu theo quy định của hưởng dẫn biên soạn tài liệu, đóng dấu kiểm soát, lập danh mục tài liệu (bên ngoài).
 • Trường hợp tài liệu bên ngoài cần giao cho nhiều bộ phận sử dụng, người yêu cầu phải lập danh mục phân phối theo biểu mẫu. Tài liệu bên ngoài dù là tài liệu gốc hay photo, trước khi phân phối phải đóng dấu kiểm soát.

6: Tài liệu kỹ thuật:

 • Tài liệu kỹ thuật sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của công ty được quy định riêng.
 • Kiểm soát tài liệu:
 • Định kỳ 6 tháng, Phòng HC lập kế hoạch soát xét lại toàn bộ hệ thống tài liệu của công ty. Kết quả soát xét được lập hồ sơ báo cáo cho Giám đốc công ty.
 • Tài liệu không cần thiết sẽ được loại bỏ, tài liệu không phù hợp sẽ được sửa đổi theo Thủ tục này.

7: Phê duyệt tài liệu:

 • Mọi tài liệu đưa vào áp dụng trong công ty đều phải được Giám đốc công ty phê duyệt, Trưởng các bộ phận không được tự đặt ra các quy định hoặc tự ý áp dụng các tài liệu bên ngoài.
Contact Me on Zalo
0989890326